คู่มือสอบพนักงานโยธา กรมทางหลวง ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานโยธา กรมทางหลวง ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                               *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    *พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                      *ความรู้เบื้องต้นงานสำรวจ                                                                                             *อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับแบบก่อสร้าง                                                                                           *งานบำรุงรักษาทางหลวง                                                                                               *ความรู้เบื้องต้นงานก่อสร้างทั่วไป                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นงานสำรวจ ชุดที่ 1.                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นงานสำรวจ ชุดที่ 2.                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง                                                              *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                      *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                            *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                            *แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                             *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                     *รวมแนวข้อสอบ งานโยธา ชุดที่ 1.                                                                             *รวมแนวข้อสอบ งานโยธา ชุดที่ 2.