คู่มือสอบพนักงานเก็บเอกสารที่ดิน กรมที่ดิน

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานเก็บเอกสารที่ดิน กรมที่ดิน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร                                                                                        *ความรู้ด้านการบริหารเอกสาร                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับเอกสารที่ดิน                                                                                           *ความรู้ด้านการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน                                                            *ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 *แนวข้อสอบ การจัดการสำนักงาน                                                                            *แนวข้อสอบ งานด้านเอกสาร ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ งานด้านเอกสาร ชุดที่ 2.                                                                        *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม