คู่มือสอบพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช                                                                   *แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล                                             *แนวข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                           *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                         *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2559                                                                           *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                        *การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา