คู่มือสอบพนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานพินิจ (หญิง) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                               -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553                                                                                               -เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                        -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผล (ทางเชาว์ปัญญา) Aptitude Test                    *เทคนิคการให้คำปรึกษา                                                                                               *การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน                                                                                    *การพัฒนาศักยภาพคน                                                                                                 *การทำงานเป็นทีม (Teamwork)                                                                                      *การปฐมพยาบาลเบื้องต้น                                                                                              -เจาะข้อสอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น *ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554                   -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552             *การควบคุมฝูงชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน                                                                               *ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เครื่องมือควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ                                -แนวข้อสอบรวม                                                                                                    -เจาะข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                     -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม