คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31823

260฿

รหัสสินค้า: KP-31823 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31823
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *ความรู้เรื่องการทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า-ออก การแจ้งเกิด การแจ้งตาย                                 *ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน                                                                *การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม    *การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม การจดทะเบียนพาณิชย์                                *แนวข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม                                                                               *แนวข้อสอบ ทะเบียนมูลนิธิ                                                                                    *แนวข้อสอบ ทะเบียนสมาคม                                                                                  *พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                           *พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555                       *พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                             *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                  *พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478                                                                  *แนวข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว                                                                                *พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551        *พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 2.                                                                     *นโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                                *แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                        *การให้บริการประชาชน