คู่มือสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี 63 BC-34930

270฿

รหัสสินค้า: KP-34930 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี 63 BC-34930 รูปเล่ม: เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี *การวางระบบบัญชี *การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน *ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน *การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) *แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2. *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3. *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4. *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.