คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป  3. (งานเอกสารภาษาต่างประเทศ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบ พนักงานบริหารทั่วไป  3. (งานเอกสารภาษาต่างประเทศ)  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ออกใหม่ปี 2562
สารบัญ
*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                         #วิชาความรู้ทั่วไปด้านการท่องเที่ยว และความรู้ทั่วไปด้านอื่นๆ –ความสำคัญของการท่องเที่ยว                                                                                          –ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                                            –มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย                                                                                            –การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย                                                                            –พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                        -แนวข้อสอบ พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                                   -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 1.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุดที่ 2.                                                                  -แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป                                                                                         #ความรู้ภาษาอังกฤษ -ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                                         -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.                                                                       -แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.                                                                       #ความรู้เฉพาะตำแหน่ง -การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                 -รูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ                                                                                   -การเขียนคำกล่าวเปิดการประชุมภาษาอังกฤษ                                                                        -การเขียนหนังสือขอบคุณในโอกาสต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ                                                           -การเขียนหนังสือราชการ                                                                                                -ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                        -แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                            -แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                            -แนวการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นไทย                                                                                                   

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สศช.                                                                                                 *แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560                                                                   *การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.                                                                        *แนวข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                          *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2560                                       *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                       *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                          *แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                   *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                        

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานธุรกิจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                                  *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการตลาด                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการ                                                             *แนวข้อสอบ พนักงานบริหาร ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ พนักงานบริหาร ชุดที่ 2.                                                                               

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                        *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                             *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                *การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม                                                                    *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                 *การบริหารงานเอกสาร                                                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบงานสารบรรณ                                                                    *แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                 *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                             

คู่มือสอบพนักงานบริหารพัสดุ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบริหารพัสดุ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT.  ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                                  *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                 *การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                  *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                   *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                     *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                                *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                         *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                    *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                              

คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยพณิชยการบางนา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยพณิชยการบางนา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยพณิชยการบางนา                                                                           *พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551                                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                          *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                     *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558                                                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                                *นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                                    *นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *การบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ                                                                                *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ                                                                        *การประสานงานและการบริการ                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน                                                                          *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ ข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                 

คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพเบตง

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยการอาชีพเบตง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพเบตง  *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป  *การบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ  *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  *การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ  *การประสานงานและการบริการ  *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  *ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร  *การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม  *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ  *การจัดทำหนังสือราชการ  *การเขียนรายงานการประชุม  *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน  *แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน  *แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร  *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์  *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล  *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.  *แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.  *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561
สารบัญ
*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                       *เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                              *เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      *พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551                                      *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                       *การเขียนหนังสือราชการ                                                                                             *การเขียนรายงานการประชุม                                                                                         *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                             *เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                             *เจาะข้อสอบด้านการท่องเที่ยว                                                                                 *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป (งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สศช.

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป (งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สศช.
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง  *แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560  *การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.  -เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป  *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  -เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ  -แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน  -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2. 

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ออกใหม่ BC-9022

260฿

รหัสสินค้า: KP-9022 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ออกใหม่ BC-9022
สารบัญ
Ø ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                                  Øแผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560                                                                   Øการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของ สศช.                                                                                  êเจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                       Øความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                   êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                         êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                         êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                        êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1                                                                                     êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                                                                                     êเจาะข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                                  êแนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                                êแนวข้อสอบ บริหารทั่วไป