คู่มือสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบพนักงานจัดการทรัพย์สิน การเคหะแห่งชาติ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                     *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         *แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม                                                            *การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติ                                                  *ระเบียบการเคหะแห่งชาติว่าด้วย การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเคหะชุมชน พ.ศ. 2543         *การเคหะแห่งชาติ 4.0                                                                                                 *การขาย/ให้เช่าอาคารคงเหลือในพื้นที่                                                                               *การติดตามเร่งรัดหนี้สิน ค่าเช่า –ซื้อและค่าบริการต่างๆ                                                                    *การให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ของการเคหะ                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง                                                            *การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชน และระหว่างผู้อยู่อาศัยในการเคหะแห่งชาติ                                                                              *แนวข้อสอบรวม