คู่มือสอบผู้ดูแลสนามบิน (ใช้สอบทั้งก.และข.) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบผู้ดูแลสนามบิน (ใช้สอบทั้งก.และข.) กรมท่าอากาศยาน ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                               *เจาะข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป                                                                            *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย                                                                                      *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                           *ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สนามบิน (Airside )                                                         *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน                                                                                      *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537                                     *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552            *เจาะข้อสอบรวม                                                                                                  *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม