คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภท 1 (Call Center) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภท 1 (Call Center) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.        *ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์และเหตุผล                             *ความสามารถทางด้านภาษาไทย                                                                 *ความสามารถทาง มิติสัมพันธ์                                                               *ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ                                                         *ความสามารถในการใช้ Microsoft Office พร้อมข้อสอบ