คู่มือสอบผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จำกัด

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเรณูนคร จำกัด #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                         *ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560                                             *ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559                                *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                          *ความรู้ด้านการบริหารจัดการ                                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ                                                                                       *ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด                                                                              *ความรู้ด้านการบริหารการเงิน การบัญชี                                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                      *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint ,Internet)              *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์