คู่มือสอบบุคลากรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบบุคลากรปฏิบัติการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                         *นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                                              *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                                                           *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                               *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                                                    *พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                                                 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                       *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548                             *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาพ.ศ. 2561                                                         *ประกาศสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การดําเนินการตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2560               *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                   *ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560                                                                                                                                             *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อวัดความเข้าใจและการใช้ภาษา                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน                                                                      *แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข การคิดคำนวณ และการใช้เหตุผล                                                            *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                                                    *การกำหนดตำแหน่ง เงินเดือน                                                                                                              *หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                                                 *การบรรจุและการแต่งตั้งโอนย้าย                                                                                                                        *การออกจากราชการ                                                                                                                              *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.                                                                                                         *แนวข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.                                                                                                         *แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล