คู่มือสอบนิติกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                                  *แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)                                                       *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                              *พระราชบัญญัติ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543                                *พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540                 *พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530                                          *แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา                                              *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                            *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง