คู่มือสอบนิติกร กรมทางหลวง ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร กรมทางหลวง ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                                      *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                          *แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                 *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ข้อบังคับกรมทางหลวงชนบท ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2552                         *พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                     *แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา                                              *แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้                                                             *แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด                                                         *แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์                                                          *กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น                                                  *แนวข้อสอบ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น                                                                          *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                               *เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539