คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ได้ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี ปี 2561 BC-30949

299฿

รหัสสินค้า: KP-30949 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ได้ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี ปี 2561 BC-30949
สารบัญ
*ประวัต วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม โครงสร้างของกรมฯ                                               *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและองค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                 *เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                                                                                                     *เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542                                             *เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2559           *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                                                     *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                                                                        *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                           *เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                                        *เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง *ส่วนที่ 1  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                  *ส่วนที่ 2  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                       *เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                   *เนื้อหาพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                       *เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                              *สรุปเนื้อหาความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา                                  *ข้อสอบอัตนัยเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจ                                                                        *พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข 2560  *เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                                             

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำ
สารบัญ
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่                       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ                                                                      -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                       -เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                           -เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                           -เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                       -เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                       -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                     -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                     -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                    -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                    -เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                              -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540