คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน (บุคคลภายใน) BC-33308 update ล่าสุด

299฿

รหัสสินค้า: KP-33308 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน (บุคคลภายใน) BC-33308 update ล่าสุด
สารบัญ
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *ะเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ                                                                             *ทักษะงานอำนวยการ                                                                                                             *แนวข้อสอบ ทักษะอำนวยการ                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2561                                           *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft Word                                                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft Excel                                                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint                                                                                *แนวข้อสอบ Internet                                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562            *แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                              *แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                        *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                                   *แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 1.                                               *แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 2.                                          *แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 3.                                             *แนวข้อสอบ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่ 4.                                                

คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน (บุคคลภายใน) BC-32363 ออกใหม่ปี 2562

299฿

รหัสสินค้า: KP-32363 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร สายอำนวยการและสนับสนุน (บุคคลภายใน) BC-32363 ออกใหม่ปี 2562 ประกอบด้วย -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และเพิ่มเติม -ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่เกี่ยวกับสารบรรณ -ภาษาไทย -ทักษะงานอำนวยการ -ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ ดังนี้ ภารกิจของการอำนวยการ -ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฝ่ายกำลังพล -ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ -ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง -ความรู้พื้นฐานฝ่ายงบประมาณ -ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ -กฏหมายเกี่ยวกับพัสดุ -ความรู้พื้นฐานของระเบียบการเงิน -คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสำนักงาน -พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 -กฏ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 -กฏ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกราบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) -ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน