คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *เครื่องกลพื้นฐาน                                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้กับเครื่องจักรกลยานพาหนะ และเครื่องทุ่นแรง                                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนแบบเครื่องกล และงานวัดละเอียด                                         *ความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่องมือวัด                                                                            *การเชื่อมโลหะ                                                                                                          *การดูแล จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือช่างอย่างถูกวิธี และการใช้งาน                                               *ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                       *เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่                                                                                                 *แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง                                                                                        *แนวข้อสอบ การออกแบบ เขียนแบบ                                                                             *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1                                                                                   *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                               *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                               *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                              *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                                  

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *การใช้และบำรุงรักษา การซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร                                                   *รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร                                                                                          *เครื่องยนต์ต้นกำลังทางการเกษตร                                                                                    *อุปกรณ์พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์                                                                                         *เครื่องมือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                                                                               *การติดตั้ง ใช้งาน บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำทางการเกษตร                                               *การติดตั้งระบบให้น้ำทางการเกษตร                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์                                                      *โรงเรือนเกษตร                                                                                                         *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                    *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                              *แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                     *แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง                                                                                   *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                            

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบำรุงรักษา เครื่องจักรกล และยานพาหนะ                                       *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                            *การสันดาปภายใน                                                                                                     *หลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น                                                                                        *แนวข้อสอบ ไฟฟ้าเบื้องต้นชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ ไฟฟ้าเบื้องต้นชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4.                                                                           *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5.                                                                           *แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6.                                                                       *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                       

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างเครื่องกล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สารบัญ
*ค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                                                              -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                               *ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                        *ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ และงานวัดละเอียด                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์                                                      *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                                    -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 1. (100 ข้อ)                                                                      -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 2. (100 ข้อ)                                                                      -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 3. (100 ข้อ)                                                                      -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 4. (100 ข้อ)                                                                      -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 5. (200 ข้อ)                                                                      -แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล ชุดที่ 6. (200 ข้อ)                                                                      -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม