คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32042

270฿

รหัสสินค้า: KP-32042 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32042
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12 พ.ศ. 2552     *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                               *ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                       *งานวงรอบ การตรวจสอบและปรับแก้วงรอบ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับงานระดับ                                                                                               *งานคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                           *ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ                                   *การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                                                      *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                       *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                            *การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ                                                                                   *แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 1.                                                                                        *แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 2.                                                                                       *แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 3.                                                                                              

คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (สปก.)
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่                                                        *พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                                 -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        *หลักการเบื้องต้นของงานสำรวจ                                                                                       *การรังวัด                                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับแผนที่  *การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับแผนที่และการสำรวจ                                                                                *ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  ระบบพิกัดแผนที่ และมาตรส่วนของแผนที่                  *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์                                *ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                   *ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บสำรองข้อมูล(Back up)ในระบบคอมพิวเตอร์และการกู้คืนข้อมูล (Restore)          *ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                                         -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                   -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                    -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                -เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 1.                                                                                      -เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 2.                                                                                     -เจาะข้อสอบ ช่างสำรวจ ชุดที่ 3.                                                                                      -เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม