คู่มือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน ปี 2561 BC-31748

260฿

รหัสสินค้า: KP-31748 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน ปี 2561 BC-31748
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์                                                  *พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530                                                                           *การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                     *การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                              *การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                         *การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                     *วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                             *การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                           *การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                       *การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                               *หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น                                                                                               *หลักการชลประทานเบื้องต้น                                                                                         *หลักการทางชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด                                                                 *การระบายน้ำ                                                                                                          *แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                   *แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                     *แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                   *แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน                                                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์