คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านเหมืองแร่) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านเหมืองแร่) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม                                                                *พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560                                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                            *กฎกระทรวงฉบับที่ 80 (พ.ศ. 2553)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                         *กฎกระทรวงฉบับที่ 79 (พ.ศ. 2548)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                         *กฎกระทรวงฉบับที่ 24(พ.ศ. 2516)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                          *กฎกระทรวงฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2516)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                        *กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2517)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                         *กฎกระทรวงฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2516)ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510                         *กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัด พ.ศ. 2561                          *กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่ พ.ศ. 2561                                  *กฎกระทรวงการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2561                                                                                                                *กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560                                                                                                                *กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ. 2561                                            *กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2561                                                        *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับเหมืองแร่                                                                                               *การบริหารจัดการทรัพยากรแร่                                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป                                                                             *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบ ด้านเหมืองแร่                                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-31342

280฿

รหัสสินค้า: KP-31342 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-31342
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง  *เจาะข้อสอบการคิดคำนวณด้านเหตุผล *เจาะข้อสอบความเข้าใจด้านภาษาและด้านการใช้ภาษา *เจาะข้อสอบความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ *ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ       *ความรู้นโยบายเศร๋ฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม *การวิเคราะห์และการจีดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม *ความรู้ด้านการวิเคราะห์และหลัการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)และวิสาหกิจชุมชน *สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน *เจาะขอ้อสบเกี่ยวกับกฏหมาย และกฏระเบียบต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน *เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพอ่มเติม *เจาะข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 *เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1. *เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2. *แนวข้อสอบการบริหารจัดการธุรกิจ *เจาะข้อสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม         

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม(ด้านคอมพิวเตอร์) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                               *ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์และเหตุผล                                              *ความสามารถทางด้านภาษาไทย                                                                                *ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                             *นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                       *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                        *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                       *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                       *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการอุตสาหกรรม                                                                       *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                         

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา                                                                  *เจาะข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                                *เจาะข้อสอบ ภาษาไทย                                                                                          *เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                         *นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                       *การวิเคราะห์และการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม                                             *หลักการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) และวิสาหกิจชุมชน                                *สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                                                                               *แนวข้อสอบการบริหารจัดการธุรกิจ                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับ ISO                                                                                                    *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                  *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการอุตสาหกรรม                                                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                              

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                                      *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527                                                             *นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม                                                                       *ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย                                                                       *ความรู้ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ                                                                                       *ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับอ้อย การปลูก ขยายพันธ์                                                                              *ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล                                                  *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการอุตสาหกรรม                                                                       *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-9916

260฿

รหัสสินค้า: KP-9916 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-9916
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            *ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                   *ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                                           *การวิเคราะห์และการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม                                         *เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                                                  -เจาะข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                             *หลักการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME)และวิสาหกิจชุมชน                                -แนวข้อสอบการบริหารจัดการธุรกิจ