คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนพิสัย ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนพิสัย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป                                                                                  *พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                  *พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                             *พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553       *หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ                                                                               *หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                                              *การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                            *การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข *การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                           *การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                          *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                 *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                       *พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                  *พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                             *พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553       *หลักระบาดวิทยาและหลัดสถิติเบื้องต้น                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม                              *หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                                              *การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ                                                                                            *การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                             *การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                       *การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                           *การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                          *การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล                                                                      *แนวข้อสอบ ด้านสารสนเทศ                                                                                       *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                                          

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34459

299฿

รหัสสินค้า: KP-34459 หมวดหมู่:

รายละเอียด

  คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 BC-34459 ประกอบด้วย   Øพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                                                                          êแนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560  30 Øพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                                                                                    êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                   Øพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                              êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข            Øพระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                           êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดแป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                               Øพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                    êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546    และที่แก้ไข                                                                              Øพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น พ.ศ. 2559                                                            Øพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                                                                 êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                                                Øพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522   และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                 êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522     และที่แก้ไข                                                           Øเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                    Øพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562                                 Øพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                                                                         êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                  Øพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545                                                                                                  êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                                                 Øพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562                                                                                  Øความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                                                       Øความรู้เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและสิทธิผู้ป่วย                                                                                                                                                  Øแนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 1                                                                                                              Øแนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 2                                                                            

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              *พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                     *พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                           *ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557                                                  *จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                                            *การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                       *การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                 *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง#

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                                    *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              *พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                     *พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                           *ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557                                                  *จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                                            *การบริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                       *การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                 *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์                                      *พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              *พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน                                                                                           *การวิจัยทางด้านสาธารณสุข                                                                                           *ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค                                                                                      *การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                             *อนามัยสิ่งแวดล้อม                                                                                                     *การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                     *สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์                                                                                        *การสาธารณสุขมูลฐาน                                                                                                 *การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                          *การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน                                                                                          *แนวข้อสอบอนามัยชุมชน                                                                                      *แนวข้อสอบระบาดวิทยาและการควบคุมโรค                                                                 *แนวข้อสอบการรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                                       *แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                            

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2561
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์                                                              *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย                                                                              *ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย                                                                                          *ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย                                                                                              *จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย                                                              *ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557                                                 *พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556                                          *พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510                                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                           *ความรู้ด้านระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                                       *การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                          *การคิดวิเคราะห์และการวางแผนการดำเนินงานผ่านแผนงาน โครงการ        * ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพ                                                *หลักการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ      *แนวข้อสอบ ระบาดวิทยา                                                            *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข                                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
สารบัญ
*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     *พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                        *ความรู้ทั่วไปทางด้านสาธารณสุข *สถิติสาธารณสุข และหลักระบาดวิทยา                                                                             *บริหารงานสาธารณสุข                                                                                                *อนามัยชุมชน                                                                                                          *คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster :PCC )                                                          *แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)                                                                  *ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข Emergency Operation center :EOC                                                                                   *ระบบบริการสุขภาพ                                                                                                   *การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                   *สร้างเสริมสุขภาพชุมชน                                                                                              *แนวข้อสอบอนามัยชุมชน                                                                                    *แนวข้อสอบระบาดวิทยา                                                                                     *แนวข้อสอบการรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                                                    *แนวข้อสอบรวมนักวิชาการสาธารณสุข                                                                     *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                     *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                         *พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                              *การดำเนินงานมิติส่งเสริม ป้องกัน ด้านสุขภาพจิต                                                                  *การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                          *การคิดวิเคราะห์ ข้อมูลด้านสุขภาพจิต                                                                                *การวางแผนการดำเนินงานผ่านแผนงาน โครงการ                                                                 *ระบาดวิทยาเบื้องต้น                                                                                                   *แนวข้อสอบ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค                                                                  ##งานด้านสาธารณสุข *การเฝ้าระวังโรค                                                                                                        *การฟื้นฟูสุขภาพ                                                                                                        *บริหารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การวางแผนงาน/โครงการทางด้านสาธารณสุข                                  *การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                           *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข                                                                        *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม