คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต  ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                        *พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                            *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 3.                                                    *ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552                                  *แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                *แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิต (ด้านอำนวยการ) กรมสรรพสามิต  ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิต (ด้านอำนวยการ) กรมสรรพสามิต  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                        *พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.        *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                       *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    *ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                               *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552                                  *แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                *แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC-34442

299฿

รหัสสินค้า: KP-34442 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563 BC-34442 ประกอบด้วย Øประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ Øประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                                                        Øภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                                                            Øภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                                                                                     Øภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                                                                                Øภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                                                             Øภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                                                                                                                                                 Øอากรแสตมป์                                                                                                                                                                  Øเลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                                                                                               Øสิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                                                                                             Øการอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                                                                                                 Øมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                                                                                  Øนโยบายการจัดเก็บภาษี                                                                                                                                               Øประมวลรัษฎากร                                                                                                                                                                         êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 1.                                                                                           êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 2.                                                                                           êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 3.                                                                                          êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 4.                                                                                          êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 5.                                                                                         êแนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ชุดที่ 6.                                                                                           êเจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                         êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                                                             êเจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต BC-30826

260฿

รหัสสินค้า: KP-30826 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต BC-30826
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                          *ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต                                               *พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                *กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560                                                   *กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560                                 *กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. 2560                    *กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560                                                                            *กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดง การเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560                                                                                *กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2560                             *กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. 2560                                                                                                                *กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560              *กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. 2560                                                                                                                *กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ.2560                             *กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560                                                               *กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560                                                    *กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560                                            *กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560                          *กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560                                                                       *กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2560                                                *กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560                                                                        *กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. 2560                                                                     *กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560                                                                     * กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560                                                                                                                *กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560                                                                      *กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ.2560                                                                         *กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560                                                          *กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ.2560                                                                          *แนวข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานภาษีสรรพสามิต                                                  *พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                        *กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                        *กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                                      *พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560            *กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. 2560                                                        *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                           *ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552                                    *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                         *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                             *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                            *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                         *เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม