คู่มือสอบนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่ปี 2561 BC-30734

260฿

รหัสสินค้า: KP-30734 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ออกใหม่ปี 2561 BC-30734
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                      *เจาะข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                     *ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา กระบวนการนิติบัญญัติ                                                             *ญัตติ                                                                                                                *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                                                                            *กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                                               *กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา                                                         *ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2560                                                            *แนวข้อสอบ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                       *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                     *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                               *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                 *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                 *แนวข้อสอบ กระบวนการนิติบัญญัติ