คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) BB-004

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) BB-004
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม        *วิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน (50 คะแนน) *ความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                                              *แนวข้อสอบความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                       *วิชาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ(50 คะแนน) *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                          *วิชาความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า(100 คะแนน) *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                         *ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                        *วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง(HIGH VOLTAGE ENGINEERING)                                                       *เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                                  *สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                         *แนวข้อสอบ วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                                                         *แนวข้อสอบ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                         *แนวข้อสอบ ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                               *รวมแนวข้อสอบ ด้านไฟฟ้า                                                                                                                         

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม        *วิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน (50 คะแนน) *ความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                                              *แนวข้อสอบความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                       *วิชาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ(50 คะแนน) *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                          *วิชาความรู้พื้นฐานด้านเครื่องกล(100 คะแนน) *ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม ความแข็งแรงของวัสดุศาสตร์                                                  *ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์                                                                 *ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                        *วิศวกรรมการบำรุงรักษา                                                                                                *แนวข้อสอบวิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                          *แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                           *แนวข้อสอบวิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                       *แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบวิศวกร ด้านเครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                 *แนวข้อสอบวิศวกรรมความปลอดภัย                                                                                                                            

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม           *วิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน (50 คะแนน) *ความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                                              *แนวข้อสอบความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                       *วิชาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ(50 คะแนน) *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                          *วิชาความรู้พื้นฐานด้านอุตสาหการ(100 คะแนน) *การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning Control                                                     *การควบคุมคุณภาพ  (QUALITY CONTROL)                                                                      *ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                        *เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                   *การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)                                                        *วิศวกรรมการบำรุงรักษา                                                                                                *การวิจัยดำเนินงาน Operations Research                                                                                       *ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป                                                                      *แนวข้อสอบ วิศวกรรมซ่อมบำรุง                                                                            *แนวข้อสอบ การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม                                                             *แนวข้อสอบ วิศวกรรมความปลอดภัย                                                                       *แนวข้อสอบ การควบคุมคุณภาพ                                                                                         

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอาหาร) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอาหาร) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม       *วิชาความรู้ด้านการมาตรฐาน (50 คะแนน) *ความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                                              *แนวข้อสอบความรู้ด้านการมาตรฐาน                                                                       *วิชาความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ(50 คะแนน) *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                          *วิชาความรู้พื้นฐานด้านอาหาร(100 คะแนน) *หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหาร                                                                                      *การตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร                                                                                         *การจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน                                                                  *ระบบคุณภาพอาหาร (Quality System) : GMP/HACCP                                                           *ความรู้เกี่ยวกับ มอก.                                                                                                    *การควบคุมความปลอดภัยอาหาร                                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านอาหาร ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านอาหาร ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน