คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแมีกติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2. พ.ศ. 2562                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                               *พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                           *พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558                          *พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559              *พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545                                                                            *พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                                     *พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                 *การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันรักษาป่า                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินป่าไม้ และการจัดการป่าชุมชน                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช BC-32158

270฿

รหัสสินค้า: KP-32158 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช BC-32158
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                                               *พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560                                                *ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน  เศรษฐกิจ สังคม                         *การจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา                                     *การค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ *ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อนุรักษ์                                                                             *การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                                                                   *การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                                            *การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้                                                                      *การใช้มาตรการหรือกลไกทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการสนับสนุนการจัดการพื้นที่ป่าไม้                             *การพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ที่พบในพื้นที่ป่าไม้                                          *องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้                                   *การป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า                                          *ความรู้ทั่วไปด้านไฟป่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า                                                                    *การบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ                                                                             *การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า                                                                       *การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ                                                          *การน้อมนำศาสตร์พระราชา หรือแนวทางพระราชดำริ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้เกิดความยั่งยืนและสมดุล                                                                                  *งานวิชาการด้านป่าไม้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทย และที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2525                        *พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2555           *แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้                                                                                         

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง  -แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  *พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 250 -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  *พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535  -แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  *พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545  *การจัดการป่าไม้ การเศรษฐกิจป่าไม้  *การวิจัยวนวัฒนวิทยา  *การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การส่งเสริมการปลูกป่า บำรุงและปลูกสร้างสวนป่า  *การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  *แนวทางในการปลูก- บำรุงป่า  *การอนุญาตด้านป่าไม้  -แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้  -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม