คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63 BC-34879

280฿

รหัสสินค้า: KP-34886 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63 BC-34886 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                      *ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค                                                                    *ความรู้ด้านการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง                                                      *ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ                                                                                     *ความรู้ด้านการประเมินผลโครงการ                                                                                  *การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                          *การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                            «แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ชุดที่ 1.                                                                   «แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ชุดที่ 2.                                                                   «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงการ/การประเมินโครงการ                                                          «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 1.                                                                 «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 2.                                                                 «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 3.                                                                  «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 4.                                                                 «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 5.                                                                 «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 6.                                                               

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                               *บัญชีแยกประเภท                                                                                                      *การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด                                                                                               *การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                 *งบการเงิน                                                                                                               *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                *หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชี                                                                       *หลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                 *กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                        *วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                              *การประเมินความเสี่ยง                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์                                                                                                 *แนวข้อสอบ วิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ วิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ วิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ วิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                              *แนวข้อสอบ วิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปผ้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                          *หลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                  *แม่บทการบัญชี                                                                                                         *การะดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                       *วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                              *การประเมินความเสี่ยง                                                                                                 *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                      *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                      *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                      *แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                      *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power pint , Internet)              *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32028

280฿

รหัสสินค้า: KP-32028 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32028
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                               *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548                         *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                          *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533                                                                                                                *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                            *แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                     * ความรู้เบื้องต้นด้านการบัญชี                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                  *การบริหารความเสี่ยง                                                                                                  *การควบคุมภายใน                                                                                                     *การกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                               *มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน                                                        *จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน                                                                                                 *การวางแผนยุทธศาสตร์                                                                                              *การบริหารโครงการ                                                                                                    *แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี                                                                                     *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                          

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31489

270฿

รหัสสินค้า: KP-31489 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 BC-31489
สารบัญ
*พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                                     *เจาะข้อสอบ  พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                 *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545           *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545                                                                                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                                                             *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 10 พ.ศ.2558                                                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543                                                               *ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                    *ความรู้เกี่ยวระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน  พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆของส่วนราชการ                                                       *การบริหารความเสี่ยง                                                                                                  *แนวข้อสอบการเงิน                                                                                               * แนวข้อสอบการพัสดุ                                                                                               *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                             * แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                                                                                                                                                      

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ 10                                                              *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                       *ความรู้เกี่ยวกับบัญชี *การบัญชีการเงิน                                                                                                       *การบัญชีต้นทุน                                                                                                         *นโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี                                                                                *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                                        *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                *แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551     *ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี *หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน                                                                                              *หลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                  *แม่บทการบัญชี                                                                                                         *การะดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                       *วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                              *การประเมินความเสี่ยง                                                                                                 *เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                  *เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                  *เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                  *เจาะข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ                                          *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                          *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544                   *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546                    *มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555           *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                                       *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                               *ข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                    *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           *แนวข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                   *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                              *การจัดทำรายงานทางการเงิน บัญชี                                                                                                          *แนวข้อสอบ การเงิน บัญชี                                                                                                   *ความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้การพัสดุ                                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                                        *เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                                                   *การควบคุมภายใน                                                                                                                                *การบริหารความเสี่ยง                                                                                                                            *แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                                         *แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                             

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมทางหลวงชนบท

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมทางหลวงชนบท
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ประเด็นยุทธศาสตร์                                                             -เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                               -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                   -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                       *มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555        *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                        *การตรวจสอบภายใน                                                                                                   *เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                           *การควบคุมภายใน                                                                                                      *การตรวจสอบการบริหาร                                                                                               *การบริหารความเสี่ยง                                                                                                 *การบริหารงบประมาณ พัสดุ และทรัพย์สิน                                                                             -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                         -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                            -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน BC-9282

270฿

รหัสสินค้า: KP-9282 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน BC-9282
สารบัญ
«  เศรษฐศาสตร์มหภาค                                                                                                        «  เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                                                                       «  การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (Economic Analysis)                         «  สรุปความรู้การคลังและงบประมาณ                                                                               «  การประเมินผลโครงการ (Project Appraisal or Feasibility Study)                                «  การวิเคราะห์โครงการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ                          –  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 1                                                                                             –  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 2                                                                                             –  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 3                                                                                             –  แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 4                                                                                             –  แนวขอสอบแผนงาน โครงการ การบริหาร                                                                           –  แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค  ชุดที่ 1                                                                           –  แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค  ชุดที่ 2                                                                            –  แนวข้อสอบรวม                                                                                                                    –  แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงการและการประเมินโครงการ                                    

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน BC-9121

270฿

รหัสสินค้า: KP-9121 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน BC-9121
สารบัญ
Øความเป็นมา อำนาจหน้าที่  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม                 Øความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                 Øแม่บทกฎหมายมาตรฐานการสอบบัญชี                                                                            Øมาตรฐานการสอบทาน รหัส 2400,2410                                                                       Øมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3000,3400,3402,3420                                            Øมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400,4410                                                              Øการบัญชี                                                                                                               Øมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                   Øพระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547                                                                          Øพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                        êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                    Øพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491                                                                           Øพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502                                                                              êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                             êแนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร                                                                                       êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                           êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                           êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                           êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                           êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                           êเจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 6.                                                                                          

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฏหมาย) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน BC-9138

270฿

รหัสสินค้า: KP-9138 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (กฏหมาย) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน BC-9138
สารบัญ
Øความเป็นมา อำนาจหน้าที่  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม                                                                                                    êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                                                                            êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                                                                            êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                                                                         êเจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                                                                         êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542                                                                              êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                                                              êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                                                                              êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542                                                 Øพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                                                           êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                                       êเจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544        Øความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน                                                                                                                                                                êแนวข้อสอบ กฎหมายมหาชน