คู่มือสอบนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน                                                                                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                        *พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557       *กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและค่าทำการตรวจสอบ เครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560                                                   *ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่ หีบห่อถูกทำลายที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2554                                           *ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560                                                                                             *ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2559                                                            *ค่าธรรมเนียมงานบริการชั่งตวงวัด                                                                                  *การใช้บริการด้านเครื่องวัด                                                                                          *ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                          *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์