คู่มือสอบนักบัญชี 4 และนักการเงิน 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31120

270฿

รหัสสินค้า: KP-31120 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักบัญชี 4 และนักการเงิน 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31120
สารบัญ
*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ                  1 *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                         95 *ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ                                                 114 *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                          122 *การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)                                            129 *ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง                       132 *การจัดการ การเงิน                                                                                                    135 *หลักการบัญชีการเงิน                                                                                                  143 *การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               177 *การบริหารสภาพคล่อง และความเสี่ยงทางการเงิน                                                                 184 *การจัดการและการบริหารเงินทุน                                                                                    189 *การพยากรณ์ทางการเงิน                                                                                             200 *การวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงิน                                                                              202 *แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                               209 *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                  222