คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31632

270฿

รหัสสินค้า: KP-31632 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31632
สารบัญ
*หลักการบริหารจัดการ                                                                                                  *การเขียนหนังสือราชการ                                                                                              *การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                         *การบริหารงานจัดการทั่วไป *การจัดทำแผนงาน                                                                                                     *งบประมาณ                                                                                                             *การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ                                                              *การควบคุมภายใน                                                                                                      *การบริหารความเสี่ยง                                                                                                  *แนวข้อสอบ การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง                                                    *การอ่านจับใจความ  การสรุปความ  และการนำเสนอรายงาน                                                     *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS)                      *ระบบปฏิบัติการ windows ซอฟแวร์                                                                                   *การจัดการฐานข้อมูล                                                                                                   *การจัดทำและปรับปรุง Website                                                                                       *การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                       *การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์                                     *ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office *Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                          *Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                           *Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                     *ความรู้ด้าน Graphic/Database/Web Application                                                                   *จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                              *แนวข้อสอบ ด้านการบริหารจัดการ                                                                         *แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 1.                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 2.