คู่มือสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายหรือหญิงและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ BC-32325

260฿

รหัสสินค้า: KP-32325 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายหรือหญิงและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ BC-32325
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัฑณ์                                                                                         *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด6,7,8,9,10                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558(หมวด 6,7,8,9,10)                                                     *พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                         *พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2582                                                                    *ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.                      *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.                      *แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     *ความรู้ด้าน อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาและกระบวนการยุติธรรม                                                *เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์                                                                        *นโยบายของกรมราชทัณฑ์      *แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 – 2562                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง                                                      *ความรู้ด้านการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                                  *แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                     *รวมแนวข้อสอบ                                                                                                 *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านกฏหมาย                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                             *แนวข้อสอบ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา