คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สารบัญ
*พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                             -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                     *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547                                          -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547     และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                             -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                  -เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป ทางด้านคิดคำนวณ ทางด้านเหตุผล     และด้านภาษาไทย                                                                                                              -เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                             -เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                    *ความรู้ด้านงานสารบรรณ                                                                                                   -เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                                         -เจาะข้อสอบ การเงินเบื้องต้น                                                                                *การจัดทำงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                       -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                        *การตรวจสอบภายใน                                                                                                        -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                          -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                                                                                                         

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สารบัญ
-เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                          *มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555        *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                        *การตรวจสอบภายใน                                                                                                   *เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                          *การควบคุมภายใน                                                                                                    *การตรวจสอบการบริหาร                                                                                          *การบริหารความเสี่ยง                                                                                               *การบริหารงบประมาณ พัสดุ และทรัพย์สิน                                                                         *ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551                                -แนวข้อสอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551           -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                       -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                          -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                          

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30123

260฿

รหัสสินค้า: KP-30123 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30123
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา                                                                                                     *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                        *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                             -เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                         *มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใสนของส่วนราชการ พ.ศ. 2555      *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551                                        *การบริหารความเสี่ยง                                                                                                  *การตรวจสอบภายใน                                                                                                   *เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                           *การควบคุมภายใน                                                                                                      *การตรวจสอบการบริหาร                                                                                               *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *การบริหารทางการเงิน                                                                                                           Øการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                                     -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                        -เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560        -เจาะข้อสอบ การจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                            -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                          -เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                          -เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม