คู่มือสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                       *ความรู้เกี่ยวกับงานจิตวิทยา                                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางจิตวิทยา                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา                                                                              *ความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล                                         *การวางแผน และการติดตามประเมินผล                                                                           *ความสามารถในการร่วมงานทีมจิตเวช                                                                             *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.                         *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                       *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม            *พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                    *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  *เจาะข้อสอบนักจิตวิทยา