คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                            *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *การบริหารงบประมาณ                                                                                                         *การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                           *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                           *ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                               *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                         *การจัดการงานเอกสาร                                                                                                           *แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                         *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                   *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                  *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง                                                             

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 63 BC-34787

270฿

รหัสสินค้า: KP-34787 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 63 BC-34787 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                *แนวข้อสอบ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                           *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                    *แนวข้อสอบบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                  *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับ แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล                                                            *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                    

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                  *พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                           *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผนงาน                                                                    *การประสานงานและการจัดการองค์การ                                                                                       *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                     

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63 

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                  *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                     *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547                                  *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                                                 *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                            *การบริหารงบประมาณ                                                                                                         *การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                         *การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                           *การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                         *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                               *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                           *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                           *ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                               *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต                                                                 *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                 *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)                *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                         *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                   *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน                                *แนวข้อสอบ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                             *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                           *แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                    *แนวข้อสอบบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย                  *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับ แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล                                                            *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                       *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                    

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี                                                                             *พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                      *ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559                                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555                             *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553                    *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                           *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                           *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                         *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                     *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                       *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558                                                                                                  *การวิเคราะห์และวางแผน                                                                                             *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                           *การจัดการองค์การ                                                                                                     *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                                    

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563 BB-134

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563 BB-134 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                                *พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2543                                                    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                         *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561                                                                                        *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                                  

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการแพทย์ ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์                                                                                            *ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556                                 *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel                                                      *แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft PowerPoint                                                *แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                           *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                      *ความรู้ด้านบริหารงบประมาณ                                                                                        *แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                                      *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                         *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                   *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                         

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           Øระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                      *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                         *ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                    *ความรู้ด้านการวางแผน โครงการ                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกรายงานการประชุม การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) คำกล่าวเปิด-ปิดการประชุม                                                                                               *การแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                                     *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *แนวข้อสอบ การวางแผนโครงการ                                                                                *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์ ปี 2562 BB-113 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์ ปี 2562 BB-113 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                      *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   *การเขียนหนังสือติดราชการ                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                              *แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร    *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                *ระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่าด้วยการบิน พ.ศ. 2558                                               *แนวข้อสอบระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. 2558                           *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล                                                                                 *ความรู้ด้านงานบริหารงบประมาณ                                                                                    *ความรู้ด้านการบริหารอาคารสถานที่                                                                                  *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                    *ความรู้ด้านงานบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                            *ความรู้ด้านการบริหารสัญญาต่างๆ                                                                                   *ความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล                                                                            *แนวข้อสอบ งานการเงิน                                                                                       *แนวข้อสอบ งานพัสดุ                                                                                          *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558               *พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560                                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                     

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี BC-32257

260฿

รหัสสินค้า: KP-32257 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี BC-32257
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                  *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                   *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560                                        *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *หลักการเขียนหนังสือราชการ                                                                                          *หลักการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ                                                                                         *การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                          *การบริหารจัดการ                                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                      *แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ                                                                              *แนวข้อสอบด้านการประชาสัมพันธ์                                                                               *แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                        *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                   *แนวข้อสอบสถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                             

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะลันตา จ. กระบี่

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะลันตา จ. กระบี่
สารบัญ
*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560              *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                          *การจัดเตรียมเอกสารการประชุม                                                                                      *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ     *แนวข้อสอบ งานสารบรรณ งานธุรการ                                                                               *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การจัดทำงบประมาณ การประสานงาน และการจัดการองค์การ                                                                                *แนวข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                        *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                  

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                                *พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553                                                    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                               *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับสารบบคดีของสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                           *แนวข้อสอบ  การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                        *ระบบสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                     

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) BC-31786

270฿

รหัสสินค้า: KP-31786 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) BC-31786
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                      *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                  *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                             *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                            *การวางแผน                                                                                                            *การประสานงาน                                                                                                        *การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                       *การบริหารงบประมาณ                                                                                                          *เจาะข้อสอบ การวางแผนงาน  การประสานงาน การบริหารจัดการ  และการบริหารงบประมาณ       *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                                                                *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                *เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                             

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สารบัญ
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                        *เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับ ประเทศไทย 4.0                                                                                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *เจาะข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้คอมพิวเตอร์                                                                               *เจาะข้อสอบความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                     *เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                       

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC BC-31366

260฿

รหัสสินค้า: KP-31366 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC BC-31366 *ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่                                                                       ##วิชาความสามารถ 50 คะแนน *แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล และด้านความจำ                                                     *แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์                                                                                     ##วิชาความรู้ 50 คะแนน *พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                               *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2. 

วิชาเฉพาะตำแหน่ง

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป *การบริหารภาครัฐแนวใหม่ *เจาะข้อสอบนักจัดการงาน 4 ชุด                                                              

 

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สายงานบริหารและสนับสนุนการบริหาร ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สายงานบริหารและสนับสนุนการบริหาร ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         *แนวข้อสอบ ความสามารถภาษาอังกฤษ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การจัดการองค์การ                                                                                                     *การวางแผน                                                                                                            *การประสานงาน                                                                                                        *เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การจัดทำงบประมาณ การประสานงาน และการจัดการองค์การ                                                                                *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                                                                                                                           

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
สารบัญ
*เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560               *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การจัดการองค์การ                                                                                                     *การวางแผน                                                                                                            *การประสานงาน                                                                                                        *เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การจัดทำงบประมาณ การประสานงาน และการจัดการองค์การ                                                               *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง                                                                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                             *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    *เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554                                                                            *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                        *การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           *การบริหารงบประมาณ                                                                                               *การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                       *การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                        *การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                   *เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                    *เจาะข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                 *เจาะข้อสอบ การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                 *เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2561 BC-31199

260฿

รหัสสินค้า: KP-31199 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 2561 BC-31199
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม โครงสร้าง                                              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4 พ.ศ. 2559                                                                             *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561            *พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                               *ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน                                                                                               *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน                                                                           *แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                          

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว.

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว. (สอบเข้าเป็นพนักงาน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย            *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559                                                        *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559                                  *ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555                    *ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2556                                                                                                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                           *เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การจัดการองค์การ                                                                                                    *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  ชุดที่ 1.                                                                              *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  ชุดที่ 2.                                                                              *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  ชุดที่ 3.                                                                              *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  ชุดที่ 4.                                                                                                            

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิตที่ 11 กรมสุขภาพจิต ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิตที่ 11 กรมสุขภาพจิต ปี 2561
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุข                                         *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                             *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                              *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *ความรู้เกี่ยวกับองค์การ และ การจัดการ                                                                             *การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต                                                                                              *เจาะข้อสอบ วางแผน การบริหารโครงการและงบประมาณ                                                   *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                 *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                 

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมธนารักษ์ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.                                                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         *เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน                                           *ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม                                                                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                           *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                    *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)    *ความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ                                             *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                               *เจาะข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                           *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป.                                                                                * เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 BC-30918

270฿

รหัสสินค้า: KP-30918 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 BC-30918
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงศึกษาธิการ                                                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.                                                                                             *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2553                                                                            *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                                            *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                   *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                       *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2554                                                              *เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน  การจัดทำงบประมาณ การประสานงาน และการจัดการองค์การ                                                                                *เจาะข้อสอบ การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน                                                       *เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์                                                                                *เจาะข้อสอบ การใช้ภาษาไทย                                                                                                         

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทางหลวง ปี2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทางหลวง ปี2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                                      *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  1.              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่  2.              *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน และการประสานงาน                                            *การจัดการองค์การ                                                                                                     *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                 *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                    *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                     

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561 BC-30857

260฿

รหัสสินค้า: KP-30857 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  ปี 2561 BC-30857
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย                 *การบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     * การประสานงาน                                                                                                        *เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                             *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับ Internet                                                                                                *การใช้ Program Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                         *การใช้ Program Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                    *การใช้ Program Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                    *การใช้ Program Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ                                                          *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                 *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                            *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                                                             

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์ ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมประชาสัมพันธ์ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง                               *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                   *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                  *Microsoft  Word พร้อมข้อสอบ                                                                                 *Microsoft Excel พร้อมข้อสอบ                                                                                   *Microsoft PowerPoint พร้อมข้อสอบ                                                                            *Outlook Express พร้อมข้อสอบ                                                                                  *เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                 *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                       *เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                         

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์                                     *เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           * เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              *เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557                                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                 *เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       *เจาะข้อสอบ วางแผน การบริหารโครงการและงบประมาณ                                                   *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                       *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                       *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                                    

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน                                      -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                       -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                                – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                              -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                       -เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข                              -เจาะข้อสอบพะราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                           -เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551          -เจาะข้อสอบความรู้ด้านการวิเคราะห์ และวางแผน การประสานงาน    *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์การและการพัฒนาองค์กร                                                                                          -เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                                                               -เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                                                                

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2561 BC-30505

260฿

รหัสสินค้า: KP-30505 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2561  BC-30505
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์                                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                     *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551       *เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน และการประสานงาน                                            *การจัดการองค์การ                                                                                                     *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                     *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                      

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์                                             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                 -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546             -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.                                                                     -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 2.                                                                     -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                    -เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551             -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                   -เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์และวางแผนงาน และการประสานงาน                                            *การจัดการองค์การ                                                                                                             -เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                             -เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                             -เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                      

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี 61 BC- 30222

270฿

รหัสสินค้า: KP- 30222 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน ออกใหม่ปี 61 BC- 30222
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย  *นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม  -เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  *การวางแผน  *การประสานงาน  *หลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  -เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.  -เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.  -เจาะข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-9909

270฿

รหัสสินค้า: KP-9909 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม BC-9909
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                           -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                                 -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.                                         -เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                 -เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                 -เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                             *ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                   *ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                                           *การบริหารจัดการสำนักงานและงานเลขานุการ                                                                        -เจาะข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                          -เจาะข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                   

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9657

260฿

รหัสสินค้า: KP-9657 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9657
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจกระทรวงวัฒนธรรม          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม              *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                              *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                          *เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    *การวางแผน                                                                                                            *การประสานงาน                                                                                                        *การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                       *การบริหารงบประมาณ                                                                                                        *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                            

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ออกใหม่ ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ออกใหม่ ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                    *การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐ                                                                       *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                               *หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี good governance                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การจัดการองค์การ                                                                                                   *การประสานงาน                                                                                                        *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9411

260฿

รหัสสินค้า: KP-9411 < หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-9411
สารบัญ
*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง                                                                                                                   *ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน                                                                                                                                                *การบริหารจัดการสำนักงานและงานเลขานุการ                                                                                                                     *งานรับรอง งานรัฐพิธี งานพิธีการ และกิจกรรมสำคัญต่างๆ                                                                                                *เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                                    *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                                        *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                                                                           *เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  114 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.                                                                                                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                                                                                                       *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                          *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                         *เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                                                                       *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                           *เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560            *เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป.