KP-1090 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เล่มเดียวครบ

250฿

รายละเอียด

KP-1090 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  สรุปเนื้อหาและข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เล่มเดียวครบ

สารบัญ
– ประวัติกระทรวงพาณิชย์
– วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กระทรวงพาณิชย์
– ค่านิยมหลักกระทรวง
– ยุทธศาสตร์เขตการค้าเสรี
– ประวัติกรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
– งานชั่งตวงวัด
– ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของกรมการค้าภายใน
– ยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน พ.ศ. 2560-2564
– ประวัติกรมการค้าต่างประเทศ
– ภารกิจาและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศ
– หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
– กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2556
– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ
– แนวข้อสอบข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
– อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
– แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ของกรมการค้าภายใน
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปของกรมการค้าต่างประเทศ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
– ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
– ประเภททรัพย์สินทางปัญญา
– ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
– ลิขสิทธิ์ หมายถึง (Copyright)
– ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายลิขสิทธิ์
– การคุ้มครองลิขสิทธิ์
– การละเมินลิขสิทธิ์
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ