สรุป POL3100 (PS315) กระบวนการนิติบัญญัติ

สรุปสาระสำคัญแยกเป็นบท ๆ

รายละเอียด

สรุป POL3100 (PS315) กระบวนการนิติบัญญัติ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ความคิดเกี่ยวกับการเมือง ระบบรัฐสภา และสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

บทที่ 3 การเมืองแบบประชาธิปไตยและระบบการเมืองไทย

บทที่ 4 สถาบันการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และพรรคการเมือง

บทที่ 5 สถาบันออกกฎหมาย

บทที่ 6 องค์กรนิติบัญญัติในระดับท้องถิ่น

บทที่ 7 กระบวนการของกฎหมายและรัฐสภาไทย

บทที่ 8 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย

บทที่ 9 สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา

ภาคผนวก เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2550 กับ พ.ศ.2540

ราคา 38  บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์