คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง
สารบัญ
*นโยบายของกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาด                                                           *พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                  *พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                               *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544                      *ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545                                                                   *แนวข้อสอบข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร สถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข พ.ศ. 2545                                                                   *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546                                    *ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562                                                                        *การควบคุมการเก็บขนมูลฝอย การกวาด การขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน                                           *อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการ และการให้บริการแก่ประชาชน                                                 *ประเภทมูลฝอยและประเภทภาชนะรองรับมูลฝอย                                                                   *การรักษาสภาวะแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                *การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การลดปริมาณมูลฝอยและการดูแลพื้นที่สีเขียว                                                                          *โครงการ แผนงาน นโยบายด้านการรักษาความสะอาด                                                             *การนำระบบสารสนเทศมาใช้กับงานด้านรักษาความสะอาด                                                         *การให้บริการเก็บขนไขมัน ของเสียอันตรายและสิ่งเปรอะเปื้อนในเขตกรุงเทพมหานคร                         *แนวข้อสอบ การรักษาสภาพแวดล้อม                                                                             *แนวข้อสอบรวมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ