คู่มือเตรียมสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                      *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2551             *แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558                                                                *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                 *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                                    *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                                                                                *ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                               *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)         *แนวข้อสอบเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                               *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดการสำนักงาน                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์