คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ปี 63  รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                                                                    *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *สิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ                                                                               *วินัยข้าราชการ และการรักษาวินัยข้าราชการ                                                                        *ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                  *การส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ                                                        *การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                      *การคุ้มครองพิทักษ์สตรี                                                                                               *ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดและบุคคลในครอบครัว                                                 *การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว                                                                       *การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว                                                               *การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว                                                                          *การตรวจสอบ ชดเชยเงินเยียวยาเกี่่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ                           *การคุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี      *ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์                                                       *ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ                     *นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 1.                                                                                       *นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 2.