คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการ 6 (ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร) การท่าเรือแห่งประเทศไทย  ปี 63 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการ 6 (ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร) การท่าเรือแห่งประเทศไทย  ปี 63  รูปเล่ม : เย็บแท๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย                                                                            *แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                                *แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                          *แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  *การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)                                                                         *การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Planning)                                                                         *การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การจัดทำแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล                                                           *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *แนวข้อสอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                           *แนวข้อสอบการจัดทำแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล                                       *แนวข้อสอบความรู้ด้านการจัดการงานทั่วไป                                                                 *แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง(ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                               *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                 *ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759 )                                           *นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับพืชและการจัดการพืช                                                                                 *การจัดการดินและปุ๋ย                                                                                                  *การจัดการศัตรูพืช                                                                                                      *พฤกษศาสตร์พืช                                                                                                        *ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร                                                                                         *การคัดเลือกพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                            *การตลาดและนโยบายการเกษตร                                                                                     *คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป                                                                  *วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว                                                                                   *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.                                                                               *แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                                        

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรับปรุงใหม่ ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5.พ.ศ. 2543      *พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508                                                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543                                                                               *พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                  *พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510                                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534                     *พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534                                                                                                                *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547                                                         *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561       *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541                                                                                                                *แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2543                                                                              *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543                                                                                                                *การจัดทำระบบฐานข้อมูล                                                                                              *การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    *การจัดเก็บข้อมูล                                                                                                        *รวมแนวข้อสอบ                                                                                                   *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป                                    

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 63 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 63   รูปเล่ม : เย็บแม็ก ติดเทปข้าง  (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                                                        *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560                                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่                                                                                  *การบริหารจัดการทรัพยากรแร่                                                                                        *หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                *มาตรฐานสิ่งแวดล้อม                                                                                                  *หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA     *การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน                                                                  *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเหมืองแร่                                                                               *แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                    *แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                  *พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                      *พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                             *พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553       *หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ                                                                               *หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                                              *การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                             *การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                       *การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                           *การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                          *ศีลธรรมและจริยธรรม                                                                                                           *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้รอบตัว เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                            *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                    *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                            *พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559              *พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558                          *พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ การเศรษฐกิจป่าไม้                                                                 *การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า                                                                                *การอนุญาตด้านป่าไม้                                                                                                  *การจัดทำแผนงาน                                                                                                     *การจัดทำงบประมาณ                                                                                                  *การติดตามประเมินผล                                                                                                 *แนวข้อสอบ ด้านแผนงาน งบประมาณ และการติดตามประเมินผล                                           *แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้                                                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตุนิยมวิทยา ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยา                                                                                     *การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร                                                                                 *การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                    *การประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                                                                               *สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                    *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                       *การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    *หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                              *การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                           *การจัดทำบทความสารคดี เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ                                                           *การผลิตสื่อ งานถ่ายภาพ งานวีดีโอ และงานกราฟฟิก                                                              *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                           *การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                     *ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร                                                                                          *จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                          «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปี 63 BC-34893

280฿

รหัสสินค้า: KP-34893< หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปี 63 BC-34893

รูปเล่ม:เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนยุติธรรม      *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                    *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558                 *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                             *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                               *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                         «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558                                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558                                                               *ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน ของกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559                                                                                         *ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือ และการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559                                        *ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2559                                             *ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560          *การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                         *หลักสิทธิมนุษยชน                                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน                                                                            *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคม                                                             *แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                               *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                 *ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759 )                                           *นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                      *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้การเกษตรด้านขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                    *การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                               *ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์                                                                                             *การตลาดและนโยบายการเกษตร                                                                                     *คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร                                                                                   *การส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร                                                                             *เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร                                                                                         *การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชมชนและเครือข่าย                                             *การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                       *หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                        *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.                                                                               *แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                      

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์                                                                                     *แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย                                                                                       *แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.                                                             *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.                         *แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                  *พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                 *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                    *การจัดทำแผนงานปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ                                                                             *การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                          *การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                                                 *การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคนพิการ         *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                      *แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                *แนวข้อสอบ การวางแผน การทำจัดแผน /โครงการ                                                          *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผล  

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2563 BC-34671

270฿

รหัสสินค้า: KP-34671 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปี 2563 BC-34671 สำนักงาน ปี 2563 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)                                                   *แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และการส่งเสริมการลงทุน ชุดที่ 1.                                 *แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และการส่งเสริมการลงทุน ชุดที่ 2.                                 *แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) กทม ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) กทม ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*หลักการพลศึกษา *การจัดกิจกรรมพลศึกษากีฬาและนันทนาการ                                                                       *วิธีจัดการเรียนการสอน                                                                                                *การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การตัดสินกีฬา                                                                      *การบาดเจ็บทางกีฬา การปฐมพยาบาล                                                                               *การจัดค่ายพักแรม การจัดและนำเกมส์ เพลง                                                                       *การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์                                                             *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ.2530             *ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดําเนินงานของศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ.2555              *ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา    *เวชศาสตร์การกีฬา                                                                                                     *จิตวิทยาการกีฬา                                                                                                      *แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้       *แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                          *แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                         *แนวข้อสอบ ชุดที่ 3                                                                                           

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรมเจ้าท่า ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรมเจ้าท่า ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
  *ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                             *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                    *แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553    *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                                                 *การจัดการหลักสูตรการศึกษา                                                                                         *แนวข้อสอบ หลักสูตรการศึกษา                                                                                   *การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                                                 *แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                              *การวางแผนและบริหารโครงการ                                                                                      *สื่อการเรียนการสอน                                                                                                    *เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                               *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                        *การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                  *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                                *แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                                                                                     *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                           *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ     *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                                                                         * นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    * แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                     * แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                         *แผนความมั่นคงแห่งชาติ  *ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม                                                                            *หลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                *มาตรฐานสิ่งแวดล้อม                                                                                                  *ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อม                                                                *แนวข้อสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                 *แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              **ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560                *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดี และการบริการของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562                                                                           *คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 233/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงาน ราชการศาลยุติธรรม                                                                                                       **ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                 *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562       *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559  *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559         *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง   และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557                                                                         *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของ   ข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2552                                                                                      *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551    และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการ ดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550    *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550               *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546               *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                                                *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนใน ตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                      *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544    * ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย (Network)                                                                           *การพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปและอุปกรณ์                                                                       *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 BB-129

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 BB-129 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534                                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                          *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                                     *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560           *แนวข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับ สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534                                                          *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                          *พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                                     *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560           *แนวข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             *พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   *ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและองค์กรสิ่งแวดล้อม                                                                      *สถานการณ์สิ่งแวดล้อม                                                                                               *ความรู้ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล                                                                      *การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              *ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                                                                      *งานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์                                                                                       *หลักการสื่อสาร                                                                                                         *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                            *การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                            *การจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.                                                                             «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ปี 2563 BC-34381

270฿

รหัสสินค้า: KP-34381 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ปี 2563 BC-34381 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน     *พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                     *ข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                               *พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                    *พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                             *แนวข้อสอบ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551                                                         *พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559                                  *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                          *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                      *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2540                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                  *พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพ.ศ. 2559                                                                        *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                   *ความรู้เกี่ยวกับแรงงานและการปฏิบัติงานในตำแหน่ง                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562           *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านแรงงาน                                                                                *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              **ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม sระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560                sระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดี และการบริการของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562                                                                           sคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 233/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงาน ราชการศาลยุติธรรม                                                                                                         .ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                 *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562       *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559  *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559         *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง   และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557                                                                         *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของ   ข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2552                                                                                      *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551    และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการ   ดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550                                                              *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550               *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546               *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                                                *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนใน ตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                      *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                                                *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการพัสดุ พ.ศ.2559   *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *กฎกระทรวงออกความตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                        *แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                 *คำวินิจฉัย ข้อตอบหารือ ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ         *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                    *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                                

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม                                                                                      *กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545                                   *กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545                             *ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม                                                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-2580)                                                        *ความรู้ด้านแผนและ โครงการ รวมทั้งการติดตามประเมินผล                                                      *ความรู้เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด                                                       *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                               *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                   *แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558                                                                                                  *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552                                     *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ละการเมือง                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              **ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. 2560                *ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดี และการบริการของศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562                                                                           *คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ 233/2561 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงาน ราชการศาลยุติธรรม                                                                                                       **ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                 *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562       *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559  *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559         *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง   และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557                                                                         *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของ   ข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2552                                                                                      *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551    และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                                             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการ ดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550    *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550               *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546               *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                                                *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544             *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนใน ตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                      *ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                                                *ระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ                                                                                 *การบริหารเงินและงบประมาณ                                                                                        *การจัดทำ สอบทาน ข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน และวิเคราะห์รายงานทางการเงิน                       *หลักการและนโยบายการบัญชี                                                                                         *มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561                                             *แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                                                                                *นโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย                                                              *ระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                       *แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                      

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใช้ได้ทั้งป.ตรีและป.โท

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใช้ได้ทั้งป.ตรีและป.โท รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา                                                                   *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                 *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                               *แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย                                                                                     *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                        *การวิเคราะห์นโยบาย แผนทางการศึกษา และการศึกษาเปรียบเทียบ                                              *ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                      *พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                                    *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                          *แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา                                                                                     *การคิดวิเคราะห์ นโยบายทางการศึกษาและทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                                        *แนวโน้มการศึกษายุคใหม่                                                                                             *การจัดการศึกษา                                                                                                        *การจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา                                         *การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                  *หลักสูตร และ สื่อการเรียนการสอน                                                                                   *เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                               *แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน                                                                                   *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                      *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                           *แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม *เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศและต่างประเทศ                                                                 

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                  *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                 *การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น                                                                                            *การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                           *ความรู้ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล                                                                      *การสร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์                                                                                     *การเขียนข่าว บทความ การเขียนสคริปต์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                   *ความรู้ด้านการผลิตสื่อการออกแบบกราฟิก การถ่ายภาพ การตัดต่อภาพ                                         *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมทางหลวง

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมทางหลวง รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                          *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2560                                                      *แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                    *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                          *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                                             *แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป (ด้านการคำนวณ การวิเคราะห์สรุปเหตุผล ภาษาไทย)                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                           *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                         *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                    *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                 *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-34107

270฿

รหัสสินค้า: KP-34107 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน BC-34107 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                                *นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน                                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550                                       *พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                             *ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                               *การทดสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                          *ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                *การวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านพลังงาน                                                                                *การจัดทำแผนระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับนโยบายระดับประเทศ                                                     *รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงาน       

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่                                                        *ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                                                                     *ความรู้พื้นฐานด้านนิเทศศาสตร์                                                                                       *การจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว                                                                                           *งานด้านสื่อสารมวลชนสัมพันธ์                                                                                        *หลักการสื่อสาร                                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ                                                                                             *การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          *การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                  «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                             «แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.                                                                             «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  #รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง #
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562            *พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                           *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562    *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                  *พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                  *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561          *การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ด้านคนพิการ  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ สิทธิประโยชน์ของคนพิการ                                                                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ ชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ  การรับส่งหนังสือราชการ                 *การเขียนหนังสือติดต่อราชการ การลงชื่อในหนังสือราชการ                                                        *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                         *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ      *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                           *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                                                                                                              *แนวข้อสอบสถานการณ์ด้าน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 2562 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 2562  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน และ สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน                                                *นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน                                                                                           *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                        *พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535                                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             *พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550                                                           *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550                                       *พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                                                 *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562                                             *ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                                               *การทดสอบและตรวจสอบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ                                                          *ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                *การวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านพลังงาน                                                                                *การจัดทำแผนระดับจังหวัดเชื่อมโยงกับนโยบายระดับประเทศ                                                     *รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงาน                                                                            

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม็กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        *อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน                                                                                   *แนวข้อสอบ อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน                                                               *พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542                                 *อำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                 *แนวข้อสอบอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                    *ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  3 ลักษณะ 22  หุ้นส่วนและบริษัท                                    *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  3 ลักษณะ 22  หุ้นส่วนและบริษัท                *อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ                                                                             *แนวข้อสอบอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ                                                          *อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                                            *แนวข้อสอบอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                        *พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535                  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551                                                                              *พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                    *สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                                              *แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ (อัตนัย)                                   *แนวข้อสอบการแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย                                                      *แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมพลศึกษา ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมพลศึกษา ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพลศึกษา     *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     *กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                          *กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560                      *กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560                                                                                        *กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. 2560                                   *กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560                        *กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560             *กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560               *แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                  *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                  *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางน้ำ) กรมเจ้าท่า ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางน้ำ) กรมเจ้าท่า ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า                                                                                                   «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                            *พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                               «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                        *พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                            «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                          «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562          ชุดที่ 1                                                                            «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562          ชุดที่ 2.                                                                                     «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                            «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                                 «แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                           *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                       «แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                                                          «แนวข้อสอบ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553                                        

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่ง กรมเจ้าท่า ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า      *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                    9 *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560                                                                            *พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481                                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เรือไทย พ.ศ. 2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                        *พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522  *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          *ความรู้ด้านการสื่อสาร                                                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล                                                                                 *แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                               *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                           *แนวข้อสอบนักวิชาการขนส่ง                                                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                *แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                   *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ                                                                                    *การจัดหา                                                                                                                     *การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                                        *การตรวจรับพัสดุ                                                                                                                *การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                                  *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                      *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                                  *พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย                                                                                   *แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                         *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                      *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์                                                                   *ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                    *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                    *แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                              

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                                *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             *กฎกระทรวงกำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือ บุคคลในอากาศยาน พ.ศ. 2550                                                                                         *ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 83ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ                                                                                               *หลักเกณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานหรือนำเข้าไปในเขต หวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2562                                                                            *แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ                                                                *การจัดการท่าอากาศยาน                                                                                              *ภัยคุกคามด้านการบิน                                                                                                  *ความรู้ด้านการขนส่งทางอากาศ                                                                                      *ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน                                                                                         *ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สนามบิน                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                            *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                         *แนวข้อสอบรวม                                                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                  *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                       *พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาอังกฤษ                                                                         *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านภาษาไทย                                                                            *แนวข้อสอบ ความถนัดด้านตัวเลขและเหตุผล                                                                   *การวิเคราะห์ การวิจัยและพัฒนา การสร้างและพัฒนาหลักสูตร                                                    *การแนะแนวการศึกษานโยบายและการวางแผน การบริหารโครงการ                                             *การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน                                                                     *การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน                                                                                   *การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                                                *การบริหารและการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                             *การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                               *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการแนะแนว                                                                                                             *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                     *แนวข้อสอบ หลักสูตรและการสอน                                                                                                     *แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร                                                                                                        *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                                          *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                                          *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                                 

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 BC-33780

270฿

รหัสสินค้า: KP-33780 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 BC-33780
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                                  *นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์                                   *พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                         *พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2 พ.ศ. 2550            *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                              *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                          *ความรู้ด้านการบริหารจัดการ                                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ                                                                                       *ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด                                                                              *ความรู้ด้านการบริหารการเงิน การบัญชี                                                                                       *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเงินและบัญชี                                                                      *ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศ และด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                       *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33841 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33841 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2562 BC-33841 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร                                                                                            *ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                                    «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                 «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                            *ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                                      «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                        *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                         «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                               «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                           *การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                  *การจัดทำแผนงานโครงการ                                                                                          *การติดตามและประเมินผล                                                                                                    «แนวข้อสอบ การวางแผน การจัดทำแผน แผนงาน/โครงการ                                                      «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                                      «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                          «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                                   «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                                  «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)                                                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2562 BB-116 #รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2562 BB-116 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                                                               «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                              «แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                 «แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562                                                           «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                          «แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                          *พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                                    «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่  3 พ.ศ. 2562                                                                                 *การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับ Hardware Software และNetwork                                                                    *นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0.)                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                                «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                              «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                              «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                              «แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                       *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                             * แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                        * แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                               *สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ          *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                          *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                            *แนวข้อสอบ สถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า                                                                 *แนวข้อสอบ อัตนัย                                                                                               *ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก                                                                                           *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                            *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                               «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                           «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2560                                                            «แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                   «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding                                          *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                          «ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                            «แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา                                                                                   «แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย                                                                               «แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ                                                                             «แนวข้อสอบความรู้ด้านคณิตศาสตร์                                                                                  «แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                                                    *พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547                                                                                   «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547                                                         *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                          *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                             «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                   «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)               «แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Powerpoint)                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 1.                                                                                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 2.                                                                                               «แนวข้อสอบบัญชีชุดที่ 3.                                                                                                    

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมธนารักษ์ ปี 2562 รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                            *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                               «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                            «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501                                                                                *พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491                                                                                        *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                             «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *การเงิน การคลัง และการงบประมาณ                                                                                *ความรู้เกี่ยวกับด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                           «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                «แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 1.                                                                                         «แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 2.                                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์                                                                                                *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบคณิตศาสตร์                                                                                          *แนวข้อสอบอนุกรม                                                                                               *แนวข้อสอบภาษาไทย                                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                           *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                         *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                       *แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.                                                                                       *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน                                                                                   *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่            *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                                *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                          *หลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                  *แม่บทการบัญชี                                                                                                         *การะดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                       *วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                              *การประเมินความเสี่ยง                                                                                                         «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                              «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                              «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                              «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                              «แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power pint , Internet)                      «แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                     «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-33971 # รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

270฿

รหัสสินค้า: KP-33971 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-33971 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                     *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                         «แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี                                                                                          *การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                         *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                  «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)               «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                       «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2                                                                                                   «แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                 *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                            «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                               «แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  (ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ)                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-33964 # รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว#

260฿

รหัสสินค้า: KP-33964 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562 BC-33964 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว  
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                    *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                             «แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                     «แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560          «แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549            *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                 -การจัดหา                                                                                                                -การทำสัญญาซื้อขาย                                                                                                   -การตรวจรับพัสดุ                                                                                                        -การเก็บรักษาพัสดุ                                                                                           *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง *การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                  *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                   *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                     *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                                *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                         *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                    *จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                                  *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                                                      *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                        «แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                       «แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                       *ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                            «แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                               «แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ  (ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ)                                               

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปี 2562 #รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน#

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปี 2562  รูปเล่ม : เย็บเล่ม ปกอ่อน   
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                                                                   «แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562                                                                           *ความรู้งานด้านการจัดการเรียน                                                                                             «แนวข้อสอบ ความรู้งานด้านการจัดการเรียน                                                                   *การจัดทำโครงการ/กิจกรรม                                                                                          *การวางแผนการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล                                                                       «แนวข้อสอบ การวางแผน /โครงการ                                                                           Øการวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                                      «แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                            *การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                        «แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                           «แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                         *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                                   «แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint)                                «แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา                                                                                                             

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                         *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                           *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                          *ความรู้ด้านหม่อนไหม                                                                                                  *การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                   *การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                          *การปรับปรุงวิธีการผลิตพืชโดยใช้นวัตกรรมทางการเกษตร                                                         *การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                               *การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำเพื่อการเกษตร                                                                         *การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร                                                             *เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร                                                                                         *การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                              *หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                        *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.                                                                       *แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 5.                                                                       *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใหม่ ปี 2562 BC- 33629

270฿

รหัสสินค้า: KP- 33629 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใหม่ ปี 2562 BC- 33629
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                                                                        *ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                   *พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                                                      «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546                                             *กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษ ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548                                                                                       *ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547                     *ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2548                                     *ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562                        *กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษ ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี หลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                     *ความสำคัญของพยานหลักฐาน                                                                                             «แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยาน                                                                             *ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา                                                        «แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา                                 *แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                                        «แนวข้อสอบแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                 *ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา                              «แนวข้อสอบ ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครองพยานคดีอาญา                  *บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง                                                                                               «แนวข้อสอบ บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง                                                                      *สิทธิของพยาน                                                                                                               «แนวข้อสอบ สิทธิของพยาน                                                                                      *ประเภทความผิดที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล                                                           «แนวข้อสอบ ประเภทความผิดที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล                                  *มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                                                    «แนวข้อสอบ มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                           *การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน                                                                                     «แนวข้อสอบ การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน                                                             *หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน                                                                                «แนวข้อสอบ หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน                                                        *การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                              «แนวข้อสอบ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                          *ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                                                             «แนวข้อสอบ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                            *อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองพยาน                                                                                 «แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน                                         «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน                                                                                «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล                                                            «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                         

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 BC-33599

270฿

รหัสสินค้า: KP-33599 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562 BC-33599
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              *แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                       *เทคโนโลยีการผลิตพืช                                                                                                           *การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน                                                                         *นวัตกรรมทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม                                                                       *ข้อมูลสถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร                                                              *การจัดการผลผลิตในพื้นที่                                                                                            *การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                             *การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต                                                                                 *การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                             *การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร                                                                                   *การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มและเครือข่ายของเกษตรกร                                       *เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร                                                                      *การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร                                                          *การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร                                                      *หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                  «แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง                                                                       «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.                                                                  «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.                                                                 «แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 5.                                                                 «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                           *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร                                                                       *พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับวิชาสถิติ                                                                                                 *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.                                                                      *ระเบียบวิธีการสำรวจทางสถิติ                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับงานสถิติ                                                                                                *การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                  *การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                            *การวิจัยและสถิติ                                                                                                        *การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ                                                                                             *การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                    *แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติ ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                     *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                 

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BB-095

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BB-095
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            * แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552                     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554                            *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558                                                          *ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                   *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562    *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง                                                  *การจัดทำงบประมาณ                                                                                                  *แนวข้อสอบ การเงินการคลัง                                                                                    *แนวข้อสอบ การบัญชี                                                                                                      

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BB-096

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2562 BB-096
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับ ปภ. 4.0                                                                                               *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                              *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            * แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. 2552                     *ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553                       *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554                            *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558                                                          *ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยและของโลก            *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                           *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                   *นโยบายรัฐบาล                                                                                                         *ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                            *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562    *ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.  2544    *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                             *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง                                                                             *การจัดทำงบประมาณ                                                                                                  *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                                    *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ ตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.    

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-092

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสวนสาธารณะปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BB-092
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์                                                                         *เทคโนโลยีชีวภาพ                                                                                                      *การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ                                                                *ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์                                                                                            *การออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม                                                               *การดูแลรักษาสวนสาธารณะ                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับสวนสาธารณะ                                                                                          *การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร                                                                      *แนวข้อสอบ การออกแบบภูมิทัศน์ และการจัดภูมิทัศน์                                                        *รวมแนวข้อสอบ สวนสาธารณะ ชุดที่ 1.                                                                        *รวมแนวข้อสอบ สวนสาธารณะ ชุดที่ 2.        

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                               *พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.                                                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.                                                                   *การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                    *ความรู้เกี่ยวกับสถิติ                                                                                                     *การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                            *การวิจัยและสถิติ                                                                                                        *การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                             *การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ                                                                                             *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                               *แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 1.                                                                                        *แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 2.                                                                                        *แนวข้อสอบ สถิติชุดที่ 3.                                                                                        *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                   *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  *ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ                                                                                                 *การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                  *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                   *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                     *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                                *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                         *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                    *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)                                    และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                         *การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                                 *แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                 *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                        *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                     

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปี 2562 BC-33384

280฿

รหัสสินค้า: KP-33384 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปี 2562 BC-33384
สารบัญ
*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                      *ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                   *แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                  *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                  *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                  *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน.                          *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                               *การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                          *การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                        *การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย                                                                                               *การติดตามประเมินผลและโครงการ                                                                                  *แนวข้อสอบ การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมการศึกษา          *การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                *การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย                                                                                         *การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ                                                                                             *การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต                                                                                        *การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง                                                        *แนวคิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต                                                                                  *การสื่อสารและการประสานงาน                                                                                       *การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                          *นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                          *การวัดและประเมินผล                                                                                                *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผล                                                                             *แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน                                                             *แนวข้อสอบ การติดตามประเมินผล โครงการ                                                                 *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                                                                                                           

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                                            *แนวข้อสอบด้านการคำนวณ การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                                  *แนวข้อสอบภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)                                                                    *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                           *แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                            *ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน                                                                                  *เทคนิคการตรวจสอบภายใน                                                                                           *การควบคุมภายใน                                                                                                      *การบริหารความเสี่ยง                                                                                                  *แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.                                                                     *แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.                                                                     *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด                                    *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                     *ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                       *แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547                             *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                  *ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การบันทึกบัญชี                                                                             *การวางระบบบัญชี                                                                                                      *การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ                                                                                       *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                               *แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                    *แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 4.                                                                    *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐกิจและสังคมและการเมือง                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี *เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                                                           *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                         *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                             *แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549           *ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง *การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                                  *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                   *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                     *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                                *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                         *การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                    *ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                    *ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                  *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                 *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                                

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน ปี 2562

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานผู้ตรวจการเงินแผ่นดิน ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน                                                                        *แนวข้อสอบ ความสามารถการวิเคราะห์ สรุปข้อเท็จจริงและเหตุผล                                          *แนวข้อสอบ การใช้ภาษาไทย                                                                                    *แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ          *การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ                                                             *ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                        *นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Thailand 4.0.)                                                  *ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                       *เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                  *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                         *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                         *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                        *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.              

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-083

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 BB-083
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน *นโยบายกระทรวงแรงงาน                                                                                             *นโยบายรัฐบาล                                                                                                        *พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557                                                                               *พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541                                                                       *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560                                                                            *พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พ.ศ. 2543                                                             *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543                                      *การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                          *การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                                      *การออกแบบฐานราก                                                                                                   *การสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง                                                                     *แนวข้อสอบ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                              *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                               *แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                   *แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง                                                                                    *แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ                                                                                         *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                                             *แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                        *แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                            

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33100

280฿

รหัสสินค้า: KP-33100 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ปี 2562 BC-33100
สารบัญ
-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                   *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535     *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                         -พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535                               *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535              *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535      *พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 *แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ##ความรู้ด้านสุขาภิบาล -การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร                                                                 -การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป                                                                               -การอนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน                                                                                        -การบำบัดน้ำเสีย   การกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล                                                                     -การควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค                  ##ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม -ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ                                                                                                          -คุณภาพอากาศและเสียง                                                                                                          -พื้นที่เสี่ยง                                                                                                                                 -ปริมาณขยะมูลฝอย                                                                                                                  -ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ประกอบกิจการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข                          ##ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม -ระบบบำบัดและควบคุมน้ำเสีย                                                                                                 -ระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                            -ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ                                                                                                      *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล ชุดที่ 1.               *แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสุขาภิบาล ชุดที่ 2.