คู่มือเตรียมสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63  รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                 *ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ. และแผนแม่บทฯ                                                             *ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                                          *ความรู้เกี่ยวกับการเงิน                                                                                                           *การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                 *การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                                                  *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                            *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 1.                                                                                 *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 2.                                                                                      *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 3.                                                                                  *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 4.                                                                                  *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 5.                                                                                  

คู่มือเตรียมสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. BC-32776 ปี 2562

260฿

รหัสสินค้า: KP-32776 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบนักการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. BC-32776 ปี 2562
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                                *แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566                                                       *พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503                                              *ความรู้เกี่ยวกับการเงิน                                                                                                          *การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                *การจัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน                                                                 *การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี                                                                              *ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                            *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)         *แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                            *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 1.                                                                                     *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 2.                                                                                      *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 3.                                                                                  *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 4.                                                                                  *แนวข้อสอบนักการเงิน ชุดที่ 5.