คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ครู กศน. กรณีพิเศษ และชายแดนใต้ ปี 63  BC-34985

280฿

รหัสสินค้า: KP-34985 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย  ครู กศน. กรณีพิเศษ และชายแดนใต้ ปี 63  BC-34985 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
**ความรอบรู้ (50 คะแนน) *แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                                               *นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                         *แนวข้อสอบ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย                                                         *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                                          *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                  *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556                                                                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                 *แนวข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540 *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                        *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                               *แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                         **ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (50 คะแนน) *แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย                                                                             *แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                                                                   *มาตรฐานวิชาชีพ                                                                                                       *แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                                *สมรรถนะวิชาชีพ                                                                                                       **ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน) *หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                      *แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                  *แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ       *แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                              *แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน                                                                                  *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                         *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             *แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                      *แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                           

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกบรรณารักษ์  ออกใหม่ปี 63

260฿

รายละเอียด


คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกบรรณารักษ์  ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550                                                  *พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561            *ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                                *ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ                       *ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                       *ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                                  *การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                 *การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                  *การส่งเสริมการอ่าน  การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การบริหารงานการบริการห้องสมุด                            *ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด                                                                 *ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์                                                     *การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ                                                                             *การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด                                                                              *การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด                                                     *การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์                                                                             *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                               *แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4.                                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                           *แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                                                                          

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกเกษตร ออกใหม่ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกเกษตร ออกใหม่ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                                                       *การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                                          *การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช                                                                               *การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำเพื่อการเกษตร                                                                         *ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์                                                                                             *การตลาดและนโยบายการเกษตร                                                                                     *การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร                                                             *การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลผลิตทางการเกษตร                                           *การส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร                                                                             *เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร                                                                                         *การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย                                             *การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร                                                       *หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                        *แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                               *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                               *แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.         

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกช่างยนต์ ออกใหม่ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกช่างยนต์ ออกใหม่ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้ด้านช่างยนต์                                                                                              *โครงสร้างของเครื่องยนต์                                                                                    *เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น                                                                                     *การบำรุงรักษาเครื่องยนต์                                                                                    *ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์                                                                   *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก                                                                               *การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและ การบำรุงรักษา                                                             *ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์                                                                               *ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์                                                                                 *ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์                                                                           *ความรู้เบื้องเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า                                                                                      *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า                                                                      *แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 2.                                                                         *แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 3.                                                                         *แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 4.                                                                          *แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 5.                                                                         *แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 6.                                                                         *แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 7.                                                                         *แนวข้อสอบ ช่างยนต์ ชุดที่ 8.                                                                                                                   

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐศาสตร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2563 

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐศาสตร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
**ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน) *ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                 *แนวข้อสอบความสามารถ ด้านเหตุผลและด้านตัวเลข                                                        *แนวข้อสอบความสามารถ ด้านภาษาไทย                                                                       *แนวข้อสอบความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ                                                                   *พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548                   *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                  *ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560                                                                                                                 **ภาค. ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (30 คะแนน)                                                    *ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น                                                           *การบริหารจัดการองค์การตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์                                                             *ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์                                                                                       *องค์การระหว่างประเทศ                                                                                                 *อาเซียน 2025 มุ่งหน้าไปด้วยกัน  วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 แผนประชาคมอาเซียน 2016-2025                                                                                   *แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน  ค.ศ. 2025                                                       *แนวข้อสอบ การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (รัฐประศาสนศาสตร์)                                              *แนวข้อสอบ องค์การและการจัดการในภาครัฐ  รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการบริหาร                      *แนวข้อสอบ องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                     *แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2563 

270฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์  สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 2563  รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
**ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (30 คะแนน) *ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน                                                                                 *แนวข้อสอบความสามารถ ด้านเหตุผลและด้านตัวเลข                                                        *แนวข้อสอบความสามารถ ด้านภาษาไทย                                                                       *แนวข้อสอบความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ                                                                   *พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558                                                                  *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                               *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548                   *ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552                  *ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560                                                                                                                 **ภาค. ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (30 คะแนน)         *ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                            *ระบบสารสนเทศ                                                                                                         *ภาษาทางคอมพิวเตอร์                                                                                                  * Hardware และ  Software                                                                                              *ระบบปฏิบัติการ และคำสั่งสำเร็จรูป                                                                                    *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.                                                                                *แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                                   *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์