คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6. พ.ศ. 2562                                                                           *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                 *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                                           *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                             *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )                                                   *แนวข้อสอบสถานการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน                                                                           *การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      *การวางแผน                                                                                                           *การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                         *การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                     *ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                                *การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ                                                       *แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                                                                    *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2                                                                 *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์