คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                             *แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(การคิดวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล)                               *แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                   *แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                               *เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                   *แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                *ความรู้ด้านการให้บริการทางการศึกษา                                                                                  *แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์และสถิติ                                                                                *ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                      *แนวข้อสอบความรู้ด้านการตลาด                                                                                    *ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                                            *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์                                                                         *แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                                   *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.                                                                              *แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.                                                                              *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์