คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2563

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2563 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                                                                        *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                                     *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                             *พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                       *พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                        *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                                                     *พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                               *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                                     *พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550                           *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                           *การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                       *งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์                                                                    *ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์ *เทคนิคการประสาน                                                                                                  *เทคนิคการถ่ายทอดความรู้                                                                                         *การฝึกอบรม                                                                                                         * หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                             *ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม                                                   *ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ                                                                             *การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล                                                                                       *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint ,Internet)              *แนวข้อสอบงานเอกสารงานราชการ                                                                           *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                          *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                       *แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.