คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมทางหลวง ปี 63 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                          *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                              *ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                               *ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             *พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                     *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                           *ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                   *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                             *การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน                                                                           *ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                           *ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                               *การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                     *การบริหารจัดการองค์กร                                                                                               *การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต                                                                 *แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                                 *แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)                *แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                         *แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                   *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         *แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                         *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์