Sale!

คู่มือสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 กรมการพัฒนาชุมชน ปี 67 BB-435

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 กรมการพัฒนาชุมชน ปี 67 BB-435 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 280 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน

* แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

* นโยบายกระทรวงมหาดไทย

* โครงการ/กิจกรรมสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชน

* ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

* ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชน

* ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน

* ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน

* บทบาทของอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อสพ.)

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งภายใต้โครงการประชารัฐ

* แนวข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน

* แนวข้อสอบ อสพ.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top