Sale!

คู่มือสอบนักบริหารงานพัสดุ 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 67

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักบริหารงานพัสดุ 4 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 283 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบรวมกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

* ความรู้เกี่ยวกับ Smart warehouse : คลังสินค้าอัจฉริยะ

* การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ

* การตรวจสอบสัญญาซื้อ สัญญาจ้างและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ

* การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)

* จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top