Sale!

คู่มือสอบพนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 การรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 การรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 313 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

* แนวข้อสอบอนุกรม

* แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

* แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

* แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา

* แนวข้อสอบการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล

* แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

* แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

* แนวข้อสอบการเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

* แนวข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

* แนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ

* แนวข้อสอบการอ่านและทำความเข้าใจบทความ

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

* พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2543 • วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

* ความรู้เกี่ยวกับการตลาด

* การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนด้านการตลาด 229

* กลยุทธ์ทางการตลาด

* ยุทธวิธีทางการตลาด

* หลักการทั่วไปที่ใช้สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

* การประเมินทรัพย์สินตามมาตรฐานสากล

* ความรู้เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน

* ความรู้เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

* แนวข้อสอบการตลาด

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top