Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-419

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-419 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 288 หน้า
สารบัญ

* พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* การจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลสถิติ การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ประมวลผลแปลความหมายข้อมูลจัดทำแผนภูมิหรือแผนภาพทางสถิติและนำเสนอเป็นรายงาน

* การกำหนดและจัดทำแบบสอบถามตามหลักวิชาการตรงตามวัตถุประสงค์ และเนื้อหากำหนดการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ การประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห์ค่าสถิติ

* ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างเหมาะสม

* การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ

* ความรู้เกี่ยวกับสถิติ

* การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

* แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top