Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-415

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี 67 BB-415 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 299 หน้า
สารบัญ
• ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

* ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

* ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533

* ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555

* แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการเงิน การเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน

* งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

* หลักการบัญชีคู่ (Double Entry Accounting)

* การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น

* งบการเงิน

* หลักวิชาการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ และการบริหารงบประมาณ

* การตั้งฎีกาเบิกเงิน การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

* หลักวิชาการพัสดุและทรัพย์สิน

* แนวข้อสอบหลักวิชาการพัสดุและทรัพย์สิน

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์E-book Download  รายละเอียดสินค้าจัดส่งทางอีเมล

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top